Conditions of carriages of the Operator: CH Komerc

OPSTI USLOVI PUTOVANJA

1. PRIJAVE I UPLATE:

Korisnik/Putnik se, za putovanje koje organizuje »CH-Komerc D.O.O.«, može prijaviti u svim našim poslovnicama, ili u drugim ovlašćenim agencijama (u daljem tekstu posrednik).Kada agencija posrednik prilikom prodaje karata, ( koje moraju biti u potpunosti identične sa kartama organizatora/prevoznika, bez ikakvih izmena ili dopuna), ne naznači svojstvo posrednika ili pak sadrzaj karte izmeni, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrdjena od službe rezervacija, uz obavezno zaključenje pismenog ugovora (potvrde) o putovanju.Rezervacija mesta mora se obezbediti pri izdavanju karte.Rezervacija mesta za povratak mora se obezbediti najmanje 5 dana pre datuma polaska,a korisnik/putnik ce biti prihvacen u okviru raspolozivih mesta. Ako je korisnik/putnik rezervisao mesto za povratak prilikom izdavanja povratne karte,duzan je da potvrdi datum svog povratka ili da obavesti o promeni svojih planova putovanja u roku od najmanje 48 sati po obavljenom putovanju u jednom pravcu.Organozator/prevoznik zadrzava pravo da proda mesta koja nisu potvrdjena. Kupovinom karte korisnik/putnik potvrdjuje da je upoznat sa sadržinom Opštih uslova putovanja i programom putovanja, kao i uslovima kolektivnog osiguranja putnika, koji čine sastavni deo ugovora, te da iste prihvata. Prilikom kupovine karte, korisnik/putnik je dužan uplatiti celokupnu sumu cene kostanja karte. Zakljucenje ugovora izmedju prevoznika i korisnika/putnika se smatra kupovina karte. Karta se izdaje na licno ime i ne moze se ustupiti drugom.Karta se mora pokazati na svaki zahtev.Kuponi karata bez omotnica i karte na kojima nisu upisani svi potrebni podaci i na kojima nema pecata,nisu vazeci.Rok vazenja karte je 3. meseca ,i racuna se od dana zapocetog putovanja.

 

2. OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA/PREVOZNIKA PUTOVANJA:

Organizator/prevoznik putovanja je dužan ponašati se sa pažnjom dobrog organizatora kako u pogledu usluga koje izvršava sam, tako i pri izboru lica kojima je povereno izvršavanje pojedinih usluga. Pored toga, organizator/prevoznik putovanja je u obavezi: - da se korisniku/putniku omoguci kupovinu karte po ceni koju je propisao organizator/prevoznik i pod vazecim opstim uslovima putovanja i opstim uslovima osiguranja iz ovog ugovora. - da putniku stavi na raspolaganje pismeni program putovanja koji sadrzi mesto polaska i mesto krajnje destinacije, opšte uslove putovanja, opšte uslove osiguranja; - da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti;

 

3. PRAVA I OBAVEZE PUTNIKA:

Pravo je i dužnost korisnika/putnika da se detaljno upozna sa programom putovanja, kao i sa sadržinom opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom kupovine karte, putnik ( u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši uplatu ) potvrdjuje, prihvatanjem klauzule sadržane u ugovoru. Korisnik/putnik je u obavezi da uplati ugovorenu cenu karte/prevoza pod uslovima i na način predvidjen ugovorom i programom putovanja. Korisnik/putnik je dužan da, na traženje prevoznika,pokaze isprave i sastav prtljaga. Korisni/putnik garantuje da on lično, njegove isprave, prtljag ispunjavaju uslove odredjene pozitivnim propisima naše zemlje, propisima odredišne zemlje, kao i zemalja kroz koje se vrši tranzit ( granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ).Korisnik/putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru/prevozniku putovanja ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i administrativnih propisa. Korisnik/putnik mora prijaviti voznom osoblju robu/prtljag vredniji od 200CHF, tom prilikom ce se saciniti zapisnik o sadrzaju prtljaga. Korisnik/putnik mora prijaviti voznom osoblju robu/prtljag za koji su potrebni posebni uslovi prevoza da ne bi doslo do ostecenja tokom putovanja, kod lako lomljivih stvari, lako kvarljivih , zapaljivih i dr., tom prilikom ce se saciniti zapisnik o sadrzaju prtljaga, i obavestiti putnik da li moze takva vrsta prtljaga/robe da se prevozi. U slicaju ne prijavljivanja od strane korisnika/putnika prtljaga/robe za koje je potreban poseban oprez i posebni uslovi prevoza, korisnik/putnik odgovara za stetu nastalu organizatoru/prevozniku ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i administrativnih propisa, a organizator/prevoznik ne odgovara za eventualna ostecenja na tom prtljagu/robi koja su nastala tokom putovanja, i eventualne posledice/stete nastale prevozom takve vrste prtljaga/robe na vozilu ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i administrativnih propisa.

 

4. PROMENA CENE

Organizator/prevoznik je u svako doba ovlašćen da, zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene poslovne politike, promeni cenu kostanja prevoza/karte– koje promene deluju samo ubuduće i nisu od uticaja na već kupljene karte,pa ne može predstavljati osnov bilo kakvih zahteva prema prevozniku za povraćaj eventualne razlike u ceni,ako je doslo smanjenje cene kostanja karte ili ne moze predstavljati osnov bilo kakvih zahteva prema korisniku/putniku od strane prevoznika,ako je doslo do povecanja cene kostanja karte.

 

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Prevozna sredstva u voznom parku »CH-Komerc D.O.O.« opisana su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje.Prevoznik se obavezuje da obavi prevoz putnika/korisnika po vazecem redu voznje. Prevoznika ne obavezuju usmene informacije, na prodajnim mestima, koje nisu u skladu i odstupaju od opisa usluga datog u pismenom programu putovanja.

 

6. PUTNE ISPRAVE I PREVOZ:

Putnik je dužan da se sam stara o važnosti svojih putnih isprava, i u sumnji izvrši odgovarajuću proveru kod nadležnih vlasti. Za putovanje u inostranstvo putnik mora imati važeću putnu ispravu. Službenik agencije (organizatora putovanja/prevoznik, ili pak subagenta-posrednika, kod koga se uplata vrši ) nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Putnik je duzan da obezbedi putno zdravstveno osiguranje i dovoljan iznos novcanih sredstava potrebnih za vreme trajanja boravka u odredisnoj zemlji. Organizator/prevoznik ne snosi odgovornost za eventualno posledice nastale usled neobezbedjenja putnog zdravstvenog osiguranje i dovoljnog iznosa novcanih sredstava od strane korisnika/putnika, niti nemogućnost realizacije putovanja usled zabrane putniku, od strane pograničnih ili drugih nadležnih vlasti, ulaska, tranzita ili daljeg boravka u zemlji.

Neuskladjenost ličnih podataka datih organizatoru/prevozniku sa podacima u pasošu putnika ( imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posledice snosi sam korisnik/putnik. Korisnik/putnik je odgovoran za svoju autobusku kartu od trenutka kada je dobije od organizatora/prevoznika, ili službenika agencije u poslovnici. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata karte, te putnik u celosti snosi posledice gubitka istih. Organizator/prevoznik ne snosi odgovornost za neispravnost bilo kog putnog dokumenta, niti nemogućnost realizacije putovanja usled zabrane putniku, od strane pograničnih ili drugih nadležnih vlasti, ulaska, tranzita ili daljeg boravka u zemlji. U tom slučaju, organizator/prevoznik ima primeniti odredbe tač.8.opštih uslova. Korisnik/putnik je u obavezi da se sam stara, tokom trajanja putovanja, o svojim putnim ispravama, te ukoliko izgubi putnu ispravu, ili mu ista bude ukradena, dužan je o svom trošku obezbediti novu, i snositi sve eventualne štetne posledice koje iz toga proisteknu.

Korisnik/putnik je u obavezi da sa posebnom pažnjom postupa prilikom prolaska uobičajenih procedura na granicnim prelazima, te da se blagovremeno ukrca u autobus, precizno sledeći uputstva i upozorenja. Organizator/prevoznik ne može biti odgovoran ukoliko korisnik/putnik iz bilo kojih razloga propusti polazak autobusa, ne ukrca se na autobus, pogreši izlaz-gate, ili zadocni, jer se radi o isključivom propustu samog putnika.

Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik.

Po pravilu, sedišta nisu numerisana, niti je utvrdjen način promene sedišta tokom putovanja, ukoliko nešto drugo programom putovanja nije regulisano. Stoga, organizator/prevoznik, je ovlašćen sam izvršiti ad hoc raspored u zavisnosti od konkretnih prilika.

U slučaju kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u saobraćaju, prekomernih zadržavanja na granicama, kvara i slično, organizator/prevoznik ne snosi odgovornost za eventualne posledice izazvane zakašnjenjem.

Niti jedna varijanta prevoza ne podrazumeva uključen besplatan obrok niti piće u toku putovanja, ukoliko nešto drugo nije predvidjeno programom.

 

7. PRAVO ORGANIZATORA/PREVOZNIKA PUTOVANJA NA OTKAZ:

Organizator/prevoznik putovanja, može otkazati putovanje potpuno ili delimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, izbeći niti otkloniti, a koje bi, da su postojale u vreme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru/prevozniku da program ne objavljuje i uplate ne prima. Ukoliko se putovanje sa ovih opravdanih razloga prekida, organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.

Organizator/prevoznik je ovlašćen otkazati putovanje u skladu sa odredbama programa putovanja, o čemu je dužan izvestiti korisnike/putnike blagovremeno, a najkasnije 5 dana pre predvidjenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u celosti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana otkaza.

U slučaju potpunog odustanka od ugovora organizator,prevoznik će nastojati da korisniku/putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju iz vazeceg reda voznje, koji korisnik/putnik pisanim putem u roku od 24 sata prihvata ili odbija, a u slučaju prihvatanja novog ugovora korisnik/putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema organizatoru po osnovu ranije zaključenog ugovora/kupovina karte. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

 

8. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:

Korisnik/putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti organizatora/prevoznika putovanja. U slucaju otkazivanja putovanja u roku od najmanje 2 dana pre polaska pri povracaju karte odbija se 10% od cene,na ime troskova rezervacija.Ukoliko putovanje ne otkaze najmanje 2 dana pre polaska,putnik gubi pravo na povracaj novca.Povratna karta koja je koriscena u jednom pravcu moze da se vrati za nekorisceni deo putovanja,s tim da korisnik/putnik ima pravo na povracaj novca u visini 25% od vrednosti karte.Zahtev za povracaj novca podnosi se pismenim putem prodajnom mestu koje je izdalo kartu najmanje 5. dana ranije od datuma naznacenog za povratak. Pravo na povracaj novca prestaje ukoliko zahtev nije blagovremeno predat pismenim putem prodajnom mestu gde je kupljena karta ili ,ako je istekao rok vazenja karte.

Korisnik/putnik je u obavezi organizatoru/prevozniku nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvideti, otkloniti, niti izbeći, a koje bi, da su postojale u vreme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog da se ugovor ne zaključi ( primera radi: iznenadna bolest, nastala posle zaključenja ugovora o putovanju ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, vojna vežba i sl.). O nastupanju napred navedenih okolnosti korisnik/putnik mora pružiti valjane dokaze (umrlicu, dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja za slučaj privremene sprečenosti za rad, poziv za vojnu vežbu, otpusnu listu stacionarne ustanove i sl. ) i jedino pod tim uslovom može zahtevati povraćaj uplaćenih sredstava, ako ista prelaze stvarne troškove organizatora/prevoznika. Situacije kao što su, primera radi, teroristički napadi, eksplozije, bolesti, zaraze, epidemija, zabrana putovanja,i sl. povodom kojih nije zvanično proglašeno vanredno stanje, i to u administrativnoj oblasti gde se nalazi odredišna destinacija, u vreme predvidjeno za putovanje, u dužem trajanju, ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz u smislu gore navedene odredbe.

Promena ( po želji putnika) ugovorenog mesta i datuma putovanja, nedobijanje vize ili neblagovremeno dobijanje vize, i sl. smatra se odustajanjem putnika od putovanja, u kom slučaju se primenjuju odredbe tač. 8.

 

9. IZMENA PROGRAMA PUTOVANJA:

Organizator/prevoznik ima pravo na izmenu programa putovanja, ukoliko je ista uzrokovana vanrednim okolnostima koje organizator/prevoznik nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti, s tim da troškovi koji su nastali usled izmene programa padaju na teret organizatora/prevoznika. Organizator/prevoznik zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene redosleda u programu, ukoliko dodje do promene uslova ( kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, bezbednosna situacija u odredjenoj zemlji, elementarne nepogode,zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak, promena u viznom režimu, ili kakve druge vanredne okolnosti ), bez obaveze isplate štete ili kakve druge naknade korisniku/putniku. Do napred navedene promene može doći u toku relizacije putovanja i usled specifičnosti na pojedinim destinacijama u odnosu na kalendarski period ( verski praznici i običaji, državni praznici i sl.). U tom slučaju, organizator/prevoznik je dužan bez odlaganja izvestiti korisnika/putnika o promeni, na način koji je u datom trenutku najcelishodniji, te je korisnik/putnik u obavezi prihvatiti i usmeno obaveštenje (ukoliko zbog nedostatka vremena nije moguće uputiti isto pismenim putem). Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih prazloga prekine, organizator/prevoznik ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

 

10. REKLAMACIJE:

Svaki korisnik/putnik pojedinačno (zakljucenjem ugovora/kupovinom karte u svoje ime i u ime lica iz ugovora) ima pravo prigovora zbog neizvršene ili delimično izvršene usluge te je dužan organizatoru/prevozniku putovanja uložiti pismenu, blagovremenu, obrazloženu reklamaciju sa priloženim dokazima, najkasnije po izlasku iz prevoznog sredstva po dolasku u odredisno mesto. Po proteku ovog roka organizator/prevoznik nije dužan razmatrati uloženu reklamaciju. Isto tako, organizator/prevoznik nije u obavezi da razmatra grupne reklamacije dostavljene bez urednog punomoćja za zastupanje, kao ni grupne reklamacije bez činjenično konkretizovanog prigovora u odnosu na svakog korisnika/putnika ponaosob. U interesu je korisnika/putnika, zbog blagovremenog otklanjanja eventualnih propusta, da svoju reklamaciju uputi na licu mesta ovlašćenom predstavniku organizatora/prevoznika putovanja ili drugom zaduženom licu, te ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, korisnik/putnik o tome potpisuje odgovarajuću potvrdu, a u suprotnom,činjenica da je nastavio sa korišćenjenjem ponudjenih usluga, smatra se da je sa datim rešenjem u potpunosti saglasan. Ukoliko uzrok prigovora nije mogao biti otklonjen na licu mesta, korisnik/putnik o tome, kao dokaz, potpisuje potvrdu zajedno sa predstavnikom organizatora/prevoznika.

Ukoliko je do neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga došlo krivicom organizatora/prevoznika putovanja, putnik ima pravo sniženje cene u visini realne razlike izmedju ugovorenih i stvarno izvršenih usluga.

Organizator/prevoznik je u obavezi odgovoriti na primljenu pismenu, urednu i blagovremenu reklamaciju u roku od 15 dana od dana prijema iste, i u istom roku izvršiti povraćaj sredstava na ime sniženja cene, za slučaj da je prigovor opravdan. Ukoliko prigovor nije uredan da bi se po njemu moglo postupati, organizator/prevoznik će dostaviti korisniku/putniku dopis-odgovor sa pozivom da isti u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom posledica propuštanja.

U interesu obe ugovorene strane, pre svega sa razloga ekonomičnosti i celishodnosti je da korisnik/putnik, do dobijanja odgovora povodom reklamacije, ne inicira druge zakonom predvidjene postupke, radi čega će se svaki zahtev korisnika/putnika za pokretanje postupka pred nadležnim organima, pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatrati preuranjenim, što se odnosi i na obaveštavanje javnih medija o spornom odnosu

Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene,odnosno delimično izvršene usluge,što znači da ista ne može podrazumevati i obuhvatiti iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne cene karte/prevoza. Ukoliko putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom organizatora/prevoznika za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru/prevozniku u vezi spornog odnosa, po bilo kom osnovu, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju medjusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni korisniku/putniku izvršen i postignut dogovor sa korisnikom/putnikom u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je organizator/prevoznik korisniku/putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator/prevoznik postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

 

11. PRTLJAG:

Korisnik/putnik je duzan da se pridrzava pravila u vezi sa prtljagom propisanim od strane organizatora/prevoznika.

Prevoz prtljaga do odredjene težine koju određuje organizator/prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga koprisnik/putnik plaća prema važećim cenama organizatora/prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može poneti do 2 komada prtljaga ukupne težine do 20 kg. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag.

Korisnik/putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima,unetim u kabinu prevoznog sredstva, kao i davanju odnosno preuzimanju prtljaga predatog organizatoru/prevozniku. Organizator/prevoznik ne može biti odgovoran za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni onaj koji je stigao sa zakašnjenjem ili posle putovanja radnjama korisnika/putnika.Reklamacije vezane za prtljag mogu se uputiti organizatoru/prevozniku najkasnije po dolasku u odredisno mesto, tom prilikom se sacinjava zapisnik. Sva svoja prava po navedenom osnovu, korisnik/putnik ostvaruje direktno od organizatora/prevoznika, ili pak osiguravača i dr. prema važećim medjunarodnim i domaćim posebnim propisima koji važe u toj oblasti i važećim uzansama. Organizator/prevoznik snosi odgovornost za nestanak ili oštečenje na prtaljagu koja su nestala njegovim radnjama u visini do 200CHF u dinarskoj protiv vrednosti, izuzev kada je korisnik/putnik prijavio voznom osoblju robu/prtljag vredniji od 200CHF, i o tome je sacinjen zapisnik.

 

12. CARINSKI i DEVIZNI PROPISI:

Korisnik/putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne propise i zakone zemalja kroz koje prolazi,kako sa njim licno,tako i u vezi sa prtljagom i rucnim prtljagom- te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog kršenja navedenih propisa- sve posledice i troškove snosi sam korisnik/putnik.

Organizator/prevoznik ne snosi nikakvu odgovornost preme korisniku/putniku koji se ne pridrzava ovih propisa. Korisnik/putnik je dužan od pograničnih vlasti obezbediti odgovarajuću potvrdu o svim svojim vrednostima i dragocenostima koje nosi sa sobom.

 

13. ZDRAVSTVENI PROPISI:

Korisnik/putnik je dužan, već prilikom kupovine karte voditi računa o svom zdravstvenom stanju i zdr.stanju dece i lica koja sa njim putuju ( hronične bolesti, alergije, starosna dob, invaliditet, psihijatriske bolesti i drugo, pa usled toga neophodnost specifične ishrane, smeštaja, posebnih usluga i tretmana ) te pismeno ugovoriti posebne usluge, vezano za to, a u protivnom, organizator/prevoznik putovanja ne preuzima nikakve posebne obaveze, niti može snositi odgovornost za štetu po tom osnovu, niti bilo kakva reklamacija sa tim u vezi može biti osnovana.

Putovanja u neke zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odredjenih dokumenata, podrazumevaju obavezu korisnika/putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome. Preporučujemo uplatu polise za zdravstveno osiguranje.

 

14. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA KORISNIKA/PUTNIKA:

Lični podaci korisnika/putnika predstavljaju poslovnu tajnu organizatora/prevoznika. korisnik/putnik je saglasan da lične podatke organizator/prevoznik može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto i vreme, cena putovanja i imena saputnika, osim po odobrenju samog korisnika/putnika ili na zahtev nadležnih organa, u zakonom predvidjenom postupku, u skladu sa posebnim propisima.

 

15. OSIGURANJE :

Organizator/prevoznik putovanja dužan je informisati putnika o mogućnosti obezbedjenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom vremena trajanja prevoza u inostranstvu, kao i osiguranja prtljaga, osiguranja od posledica nesrećnog slučaja i osiguranje od otkaza putovanja.Preporučuje se putniku da obezbedi polise za navedeni paket putnog osiguranja.Kupovinom karte putnik potvrdjuje da mu je ponudjen paket putnog osiguranja.Izbor zdravstvene ustanove u inostranstvu, koja pruža asistenciju, je u isključivoj nadležnosti osiguravača, a van uticaja organizatora/prevoznika putovanja.

Odabir osiguranja iskljucivo zavisi od korisnika/putnika tj. lica koje je kupilo kartu. Sve podatke i objašnjenja vezano za ostvarivanje prava iz osiguranja, koji u datim uslovima nisu sadržani (ili je potrebno detaljnije objašnjenje) mogu se ISKLJUČIVO dobiti od osiguravača kojeg je izabrao korisnik/putnik, te eventualne informacije date od trećih lica (subagenta, organizatora/prevoznika i slično) - a ne osiguravača, se ne mogu smatrati kompetentnim. Molimo da sa posebnom pažnjom proučite uputstvo za slučaj nastupanja osiguranog slučaja i Vaše obaveze u tom smislu, radi što efikasnijeg ostvarivanja Vaših prava po osnovu osiguranja.

Kupovinom karte  o putovanju,korisnik/putnik potvrdjuje da je upoznat sa obavezom da mora imati odgovarajuci vid osiguranja tokom trajanja putovanja u inostranstvu.

 

16. INFORMACIJE:

Usmene informacije, i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u ugovorenom pismenom programu putovanja ne obavezuju organizatora/prevoznika putovanja.

 

17. POPUSTI ZA KORISNIKE/PUTNIKE:

Molimo da pažljivo proučite naše uslove koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu, penzionere,kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja. Deca do dve godine starosti imaju pravo na besplatnu kartu ali u tom slucaju nemaju pravo na prtljag i koriscenje sedista tj. mesta.

 

18. UPOZORENJE:

*Preporučujemo da zamenu deviza vršite u ovlašćenim menjačnicama, da biste izbegli sve eventualne rizike.

*Posebno molimo putnike da se brižljivo staraju o svom novcu, dragocenostima i vrednim stvarima, jer organizator/prevoznik putovanja ne snosi odgovornost za gubitak ili kradju istih.

*Za slučaj bilo kakve incidentne situacije, koja spada u domen prekršajne ili krivično pravne odgovornosti ( kradja, tuča, saobraćajna nezgoda i sl.) nadležni su organi gonjenja domicilne zemlje, te, ukoliko do takvih situacija dodje, prijavu morate uputiti bez odlaganja nadleznim organima gonjenja domicilne zemlje.

*Molimo da, obavezno, dva dana pred početak putovanja, proverite vreme polaska.

*Orgranizator/prevoznik putovanja ne može snositi bilo kakvu odgovornost za dogadjaje koji su van sfere njegove delatnosti i uticaja, kao što su obustave rada, štrajkovi,teroristička dejstva, vremenski uslovi, prirodne katastrofe, epidemije i sl. a koji dovode do pomeranja časa ili pak dana polaska i dolaska, ili pak dovode do nemogućnosti realizacije putovanja, prema programu putovanja. Molimo da se pre zaključenja ugovora o putovanju informišete o destinacijama na koje putujute.

*Ukoliko korisnik/putnik tokom putovanja samovoljno napusti vozilo koje obavlja prevoz van dopustenog mesta, predstavnik organizatora/prevoznika putovanja može o istom odmah obavestiti nadležne lokalne, pogranične organe i ambasadu dotične zemlje.

*MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE PROGRAM PUTOVANJA I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA KAO I USLOVE OSIGURANJA, JER ONI ČINE SASTAVNI DEO UGOVORA O PUTOVANJU, I OBAVEZUJUĆE SU SA OBE UGOVORNE STRANE.

*Na sva pitanja koja nisu uredjena ovim Opštim uslovima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

*Za putovanja koja imaju posebna obeležja ( kongresi, sajmovi, školske i djačke ekskurzije i dr. specijalna putovanja ) organizator/prevoznik može da utvrdi i objavi »Posebne uslove putovanja«koji imaju važnost samo za odredjena putovanja, i čine sastavni deo ugovora o putovanju.

*U slučaju nadležnosti redovnog suda stranke ugovaraju mesnu nadležnost, prema sedištu organizatora/prevoznika putovanja. Ovi Opšti uslovi se primenjuju počev od 01.06.2009.god.

 

CH-KOMERC D.O.O.

BOGOJEVIC BOJAN

DIREKTOR