Conditions of carriages of the Operator: Fudeks

IZVOD IZ PRAVILNIKA O PREVOZU PUTNIKA ( primenjuje se od 01.03.2015 )

-   Prevoznik ne odgovara za zakašnjenja prouzrokovana situacijama na koje ne može da utiče, tzv. "viša sila" (vremenske prilike, gužve na graničnim prelazima, saobraćajne gužve) i ne vrši nadoknadu moguće štete koja je tim povodom nastupila.

-  Putnik je dužan da na polaznom mestu bude 30 minuta pre polaska - vremena naznačenog na karti. U slučaju da se isti ne pridržava pravila vozač može da ustupi sedište drugom putniku umesto njega.

-   Putnika koga su pogranični organi njegovom greškom zadržali više od 30 minuta, prevoznik nije dužan da čeka i ne snosi troškove njegovog daljeg prevoza i/ili boravka. Prevoznik nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju i ne snosi troškove njegovog daljeg prevoza i/ili boravka. Putnik je dužan da se blagovremeno informiše o uslovima putovanja u odredišnu i/ili tranzitnu zemlju. Prevoznik nije odgovoran i ne ceni valjanost putne isprave i/ili vize.

-  Pauze na putu - tokom putovanja - putnik je dužan da se pridržava vremena koje vozač određuje za pauzu. U slučaju da putnik ne dođe na vreme, vozač autobusa nije dužan da sačeka, a troškove daljeg putovanja i/ili boravka snosi putnik a prevoznik ne vrši refundaciju karte i sa tom kartom putnik ne može ponovo da putuje.

-   Prilikom ulaska u autobus putnik može da prijavi prtljag koji ima vrednost veću od 100 Eur po jedinici prtljaga, kao i lomljiv prtljag, o čemu se sačinjava posebna beleška na svim primercima prtljažne karte, koju potpisuju putnik, vozač i kondukter, na osnovu predhodnog uvida u sadržaj prtljaga i procene njegove vrednosti

-   U slučaju krađe ili gubitka prtljaga krivicom prevoznika, prevoznik može da odgovara samo za vrednost prtljaga do 100 Eur u dinarskoj protivrednosti po jedinici prtljaga, uz obavezu putnika da priloži prtljažnu kartu kao dokaz. U slučaju krađe ili gubitka ručnog prtljaga prevoznik ne preuzima odgovornost niti vrši nadoknadu.

-  Za lomljiv prtljag prevoznik nije odgovoran.

-  Dozvoljena količina prtljaga su dve standardne jedinice (torbe ili koferi)

-  Prtljag se naplaćuje po važećem cenovniku.

-  Na prevoz se ne mogu primiti predmeti: lako zapaljivi, otrovni, radioaktivni, eksplozivni ili predmeti neprijatnog mirisa.

-  U autobus je zabranjeno unošenje vatrenog ili bilo kakvog drugog oružja.

-   Ne prihvata se prevoz ptica i životinja, posmrtnih ostataka, putnika obolelih od zaraznih bolesti, putnika u napitom stanju, putnika koji svojom odećom mogu oštetiti i uprljati unutrašnjost vozila, predmeti kojima se može izvršiti povreda putnika ukoliko nisu propisno zaštićeni.

-  Na sve što nije obuhvaćeno ovim Uslovima, primenjuju se odredbe Zakona o ugovorima o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

 

 

USLOVI PRODAJE I KORIŠĆENJA KARATA ( primenjuje se od 01.03.2015 )

-  Putnik je dužan da se upozna sa pravilima putovanja, uslovima prodaje i korišćenja karata.

-  Svaka ispravka ili greška na karti se mora prijaviti tamo gde je kupljena karta.

-  Fudeks ne priznaje reklamacije od drugih agencija.

-   U slučaju greške od strane druge agencije, "Fudeks" nije odgovoran za grešku, niti nadoknađuje gubitak.

-  Karte se izdaju svim putnicima pod jednakim uslovima. Izuzetno, invalidi, trudnice, majke sa malom decom do 6 godina, i stara iznemogla lica, imaju pravo kupovine karte preko reda, kao i pravo na ukrcavanje, iskrcavanje i pružanje pomoći od strane voznog osoblja ovoj kategoriji putnika.

-  Prevoznik je dužan da putnicima obezbedi pružanje svih informacija koje se odnose na: red vožnje, cenu prevoza, vrstu vozila kojim se vrši prevoz, posebne pogodnosti koje se putniku pružaju u toku vožnje, povlastice za prevoz određenih kategorija putnika i druga obaveštenja u vezi sa prevozom.

-  Putniku kome su pogranični organi zabranili dalje putovanje, prevoznik ne vrši refundaciju karte niti sa tom kartom može ponovo da putuje.

-  Povratna karta, odnosno povratak (drugi smer) važi šest meseci od datuma izdavanja karte, osim za sezonske linije.

-   Povratna karta kupljena sa otvorenim datumom povratka - putnik može izvršiti rezervaciju datuma povratka gde je i kupio kartu. Putnik je dužan da izvrši rezervaciju povratka blagovremeno, u suprotnom, prevoznik nije u obavezi da putniku obezbedi mesto na željenom polasku niti je dužan da putniku obezbedi prevoz kod drugog prevoznika.

-   Ukoliko je povratna karta sa otvorenim datumom povratka iskorišćena samo u jednom pravcu, a putnik želi da refundira novac, dakle ne može ili ne želi da kartu koristi u drugom smeru, odbija se vrednost realizovanog pravca odnosno iznos karte u jednom pravcu plus 10% na ime troškova. Ostatak novca se vraća.

-  Ukoliko putnik uopšte ne može da iskoristi kartu, može je otkazati, s tim što u tom slučaju prevoznik zadržava iznos od 10% od vrednosti karte na ime troškova. Ukoliko putnik otkazuje kartu manje od 48 sati, a više od 24 sata pre polaska, odbija se iznos od 20% od vrednosti karte. Ukoliko se karta otkazuje manje od 24 sata pre polaska, karta se ne može koristiti, niti refundirati. Isto važi u slučaju da putnik uopšte ne dođe na polazak.

-  Povratna karta se ne može koristiti dva puta u istom smeru.

-   Autobuska karta glasi na ime i prezime i nije prenosiva, odnosno ne može je koristiti niko drugi osim putnika na čije ime glasi autobuska karta.

-  U slučaju gubitka karte, putnik je u obavezi da kupi novu kartu.

-   Promena datuma na karti ili otkazivanje putovanja se može vršiti u istoj agenciji u kojoj je karta kupljena ili direktno u agenciji Fudeks.

-  Svaku promenu rezervacije, putnik dokazuje odgovarajućom potvrdom "Fudeks" -a.

-   Putnik je dužan da se pridržava naznačenog roka plaćanja. U protivnom, gubi pravo rezervacije. Putnik je takođe dužan da pred ulazak u autobus pokaže potvrdu o izvršenoj uplati.

-   Za lojalne putnike, Fudeks obezbeđuje gratis karte. Za ostvarivanje prava na besplatno putovanje putnik je dužan da prethodne iskorišćene karte (ne starije od dve godine) čuva i priloži prilikom izdavanja gratis karte. Pravo na gratis kartu imaju putnici koji prilože od 5 do 10 iskorišćenih karata na isto ime i prezime i na istoj destinaciji. Ukoliko su iskorišćene karte u jednom pravcu, dobija se gratis karta u jednom pravcu. Ukoliko su iskorišćene karte povratne, dobija se povratna karta gratis. Povratna karta ne može zameniti dve karte u jednom pravcu dok povratna karta može zameniti kartu u jednom pravcu. Takođe, dve karte u jednom pravcu mogu zameniti povratnu kartu. Broj priloženih iskorišćenih karata zavisi od destinacije.

-   PREVOZNIK ZADRŽAVA PRAVO DA, UKOLIKO ZA TO NASTUPE POSEBNI RAZLOZl,

IZMENI RED VOŽNJE, CENOVNIK KAO I POJEDINE USLOVE.